ORDIN nr. 5.992 din 17 decembrie 2015

privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul

claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII

ŞTIINŢIFICE

publicat în: monitorul oficial nr. 956 din 23 decembrie 2015

Data intrării în vigoare:

23 Decembrie 2015

   În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,

   în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

ART. 1

   Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II- a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 3

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj                                                                                                                                     Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 5.992.

ANEXĂ

CALENDARUL

de administrare a evaluărilor naţionale la finalul

 claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

23 mai 2016 – Limbă şi comunicare

24 mai 2016 – Matematică şi Ştiinţe ale naturii

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

30 mai 2016 – Limba română

31 mai 2016 – Matematică

2 iunie 2016 – Limba maternă

3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

6 iunie 2016 – scris – Limba română

7 iunie 2016 – citit – Limba română

                        – scris-citit – Limba română pentru minorităţile naţionale

8 iunie 2016 – Matematică

9 iunie 2016 – scris – Limba maternă

10 iunie 2016 – citit – Limba maternă