ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

AN ŞCOLAR 2016-2017 

(2) Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015 inclusiv, alături de documentele menționate la alin. (2) părintele depune şi o copie a documentului prin care CJRAE/CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

(4) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât şcoala de circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3), părinții depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10.

(5) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât şcoala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la ;coala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la şcoala solicitată, din lipsă de locuri libere.